L’ICEC dedica 8M€ a cobrir les despeses de les empreses culturals durant la COVID-19

L’ICEC ha aprovat les bases reguladores d’una nova línia de subvenció, de caràcter extraordinari, que té com a objectiu específic compensar les despeses de funcionament en què hagin incorregut les empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i per l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat de alarma.

La línia, que compta amb una dotació de 8 milions d’euros, vol contribuir a mitigar les afectacions que l’aturada cultural provocada per la COVID-19 han ocasionat en els sectors de les arts escèniques, les arts visuals, l’audiovisual, la cultura digital, el llibre i la música. Entre altres, la subvenció cobreix despeses de personal, estructurals (lloguer i/o hipoteca, subministraments, assegurances…), d’adaptació dels espais professionals als requeriments post-COVID-19, impostos –a excepció dels personals sobre la renda–, quotes professionals o d’autònoms i tributs, sempre que les empreses o entitats sol·licitants no hagin aplicat un ERO.

Aquest ajut, de caràcter automàtic, és compatible amb altres subvencions destinades a superar els efectes de la COVID-19 d’altres administracions públiques, amb l’única excepció dels ajuts específics aprovats per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura amb el mateix objectiu.

 

Més informació aquí

18 de maig de 2020