La nova llei d’empreses emergents o startups

Catalunya compta amb 2.022 empreses emergents, segons dades de l’any 2022 de la Generalitat de Catalunya, la xifra més alta de la sèrie històrica i un 6,3% més que l’any anterior.

L’estudi ‘Anàlisi de l’ecosistema startup a Catalunya 2022’, elaborat per ACCIÓ, posa de manifest la maduresa d’un dels ecosistemes més dinàmics d’Europa i que  ha crescut de manera ininterrompuda els darrers anys. L’any 2022 Catalunya va captar 1.653 milions d’euros d’inversió en empreses emergents, un 4,3% més que l’any anterior i la xifra més alta de la sèrie històrica. L’informe apunta que les empreses emergents catalanes facturen de manera agregada 1.720 milions d’euros i ocupen més de 19.100 persones. 

Donat l’impacte que aquestes empreses en l’ocupació, en la innovació i d’altres aspectes econòmics i socials del país  i també perquè algunes de les seves característiques  específiques fan difícil el seu encaix en el marc normatiu tradicional,  el passat 1 de gener del 2023 va entrar en vigència la Llei 28/2022. 

Aquesta Llei va incorporar un conjunt important de mesures que redueixen els obstacles detectats a la creació i el creixement d’aquestes empreses de tipus legislatiu, referits fonamentalment a les càrregues fiscals i socials, a les exigències del dret mercantil i els tràmits burocràtics. A més, la llei promou la inversió en innovació, impulsa els instruments públics de suport a l’ecosistema d’empreses emergents i reforça la col·laboració publicoprivada per impulsar el creixement d’aquestes empreses. Finalment, s’afavoreix l’establiment a Espanya dels emprenedors i els treballadors d’aquest tipus d’empreses, així com dels treballadors a distància de tota mena de sectors i empreses, coneguts com a «nòmades digitals».

Què és una empresa emergent?

Segons la llei 28/22, per ser considerada empresa emergent a Espanya, s’han de complir els requisits següents:

 • Ser de nova creació o, no sent de nova creació, quan no hagin transcorregut més de cinc anys des de la data d’inscripció en el Registre Mercantil, o Registre de Cooperatives competent, de l’escriptura pública de constitució, amb caràcter general, o de set en el cas d’empreses de biotecnologia, energia, industrials i d’altres sectors estratègics o que hagin desenvolupat tecnologia pròpia, dissenyada íntegrament a Espanya.
 • No haver sorgit d’una operació de fusió, escissió i transformació d’empreses que no tinguin consideració d’empreses emergents. Els termes concentració o segregació es consideren inclosos en les operacions anteriors.
 • No distribuir ni haver distribuït dividends, o retorns en el cas de cooperatives.
 • No cotitzar en un mercat regulat.
 • Tenir la seva seu social, domicili social o establiment permanent a Espanya.
 • Tenir el 60% de la plantilla amb un contracte laboral a Espanya. 
 • Desenvolupar un projecte d’emprenedoria innovadora (*) que tingui un model de negoci escalable.

(*) Es considerarà que una empresa desenvolupa un projecte d’emprenedoria innovadora quan la seva finalitat sigui resoldre un problema o millorar una situació existent mitjançant el desenvolupament de productes, serveis o processos nous o millorats substancialment en comparació de l’estat de la tècnica i que porti implícit un risc de fracàs tecnològic, industrial o en el propi model de negoci.

Les empreses emergents presenten característiques específiques que en fan difícil l’encaix en el marc normatiu tradicional. En primer lloc, l’alt risc derivat del seu alt contingut innovador, la incertesa sobre l’èxit del seu model de negoci, que dificulta el finançament a les fases inicials, en exigir capital per poder madurar i provar les seves idees abans que l’empresa comenci a generar ingressos; en segon lloc, el potencial de creixement exponencial a través d’economies d’escala, que exigeix ​​grans inversions de capital per permetre’n l’expansió ràpida en cas d’èxit; en tercer lloc, la seva dependència de la captació i la retenció de treballadors altament qualificats i d’alta productivitat des de les fases inicials de l’empresa, en què no hi ha un flux d’ingressos per remunerar-los mitjançant instruments salarials clàssics i, finalment, l’exposició a una forta competència internacional per captar capital i talent estranger.

Certificació de l’emprenedoria innovadora i escalable del model de negoci

Els emprenedors que vulguin ser considerades empreses emergents i acollir-se als beneficis i les especialitats d’aquesta llei han de sol·licitar a ENISA, (Empresa Nacional d’Innovació, S.M.E., SA)  que certifiqui les seves característiques i  el caràcter innovador i escalable de l’empresa, i ho inscriguin al Registre Mercantil o al Registre de Cooperatives competent.

Enllaç al Procés de certificació d’ENISA

Novetats de la llei

Destaquem les principals novetats que la Llei de startups introdueix per a: 

 • les gestores i els fons; 
 • les empreses emergents, 
 • els seus inversors i emprenedors; i 
 • els nòmades digitals .

Incentius fiscals 

 • Tributació a un tipus del 15% 
 • Possibilitat d’ajornament de deutes tributaris.
 • Sense obligació d’efectuar pagaments fraccionats del IS
 • Exoneració fins a 50k€ en l’entrega de stock options
 • Reducció dels impostos a inversors

Beneficis mercantils

 • Simplificació de tràmits administratius 

Beneficis laborals per atraure talent

 • Bonificació de quotes a favor de treballadors autònoms d’empreses emergents en situació de pluriactivitat
 • Nòmades digitals.
  • Nova categoria de visat i d’autorització de residència
  • Règim fiscal especial – Llei Beckham

Es contempla també:

 • Entorns regulats de proves, amb llicències específiques de prova per a empreses emergents en mercats regulats.
 • Emprenedoria en sèrie: Un autònom que ha iniciat un projecte i li hagi anat malament, pugui tornar a intentar-ho il·limitadament beneficiant-se dels mateixos avantatges.
 • Emprenedoria rural: Es potencia l’emprenedoria rural, engegant projectes pilot en entorns rurals i alineant les iniciatives previstes a la Llei amb el Territori Rural Intel·ligent, un projecte que preveu la incorporació de les noves tecnologies en àmbits com l’agricultura, la ramaderia, l’urbanisme o el medi ambient dels pobles.
 • Creació de l’Agència Espanyola de Supervisió d’Intel·ligència Artificial, com a organisme públic amb personalitat jurídica pública, patrimoni propi, capacitat plena d’obrar i potestats administrativa, inspectora i sancionadora.

Si tens una empresa emergent i necessites ajuda en el procés de certificació, posa’t en contacte amb nosaltres. 

29 d'agost de 2023