La Generalitat de Catalunya ha convocat una línia d’ajuts al lloguer de 14,5 milions d’euros dirigida a famílies amb dificultats provocades per la COVID-19.

Són ajuts directes per pagar un màxim de 6 mensualitats de lloguer, des d’abril a setembre.

Per accedir a aquests ajuts cal que la persona sol·licitant sigui titular d’un contracte de lloguer, que l’habitatge constitueixi el seu domicili habitual i que, a causa de la COVID-19, es trobi en una situació sobrevinguda de vulnerabilitat econòmica que pugui acreditar.

Més informació aquí

19 de maig de 2020