Es pública la convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19

El Departament d’Empresa i Coneixement destina un total de 10.852.000 euros en ajuts directes a micro i petites empreses industrials amb l’objectiu de mantenir l’ocupació. Aquests ajuts van dirigits a les micro i petites empreses que formen part de l’àmbit competencial del Departament, manufactureres i de serveis a la producció (codis CNAE 10 a 33), i les de serveis a la producció (codis CNAE 35 a 39). Per poder accedir als ajuts les empreses han de:

· Tenir menys de 49 treballadors;

· Acreditar una reducció en el volum de vendes del 33% o superior en el període de l’1 de març al 30 d’abril del 2020 en relació al mateix període de l’any 2019; i

· Comprometre al manteniment dels llocs de treball amb contracte indefinit entre 1 de març i 31 de desembre de 2020.

En aquest sentit, es destinaran 1.500 euros per a cada lloc de treball de caràcter indefinit mantingut des de l’1 de març fins el 31 de desembre de 2020 (amb un límit màxim d’ajut per a cada tram de nombre de treballadors).

Criteris per accedir-hi

Aquesta és una línia amb concurrència competitiva: es valoren les peticions en funció de cinc criteris, i sobre ells s’atorga una puntuació que és la que esdevé el valor per tenir dret a l’ajut, en funció del pressupost màxim disponible. Aquests criteris són: el territorial, el fet d’haver presentat o no un ERTO, la facturació de 2019, l’ocupació de 2019, i l’afectació sectorial.

Sobre el criteri territorial, es tindrà en compte especialment la situació viscuda a la conca d’Òdena, zona que des del 13 de març fins el dilluns 6 d’abril va estar sotmesa a unes restriccions més estrictes que la resta del país pel que fa a la circulació de mercaderies i persones treballadores, i finalment a la resta d’empreses de qualsevol territori que hagin tingut una afectació com a conseqüència del funcionament anormal d’un proveïdor ubicat a qualsevol dels quatre municipis de la zona de confinament.

També rebran una millor qualificació aquelles companyies que no han presentat cap mesura de regulació d’ocupació. Seguidament es tindran en compte les empreses que han aplicat un ERTO però no han tingut el suport estatal pel que fa a l’exoneració de quotes patronals a la Seguretat Social. I, per últim, es contemplaran els casos en què s’hagi presentat un ERTO per causa de força major.

Pel que fa al criteri de facturació de l’empresa i de treballadors, s’estableixen uns escalats d’aquests indicadors en què a menys facturació i menys treballadors, més valoració de la sol·licitud.

Per últim, com que la crisi sanitària no ha afectat per igual als sectors d’activitat econòmica industrial, s’ha establert també un barem en funció del nombre de treballadors afectats per ERTOS en cada sector d’activitat; en concret es té en compte l’afectació relativa d’aquets treballadors en relació al nombre d’afiliats que tenen al règim general de la Seguretat Social.

Sol·licituds i termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació al DOGC d’aquesta Resolució i romandrà obert 20 dies naturals.
Les sol·licituds s’han de presentar als llocs i pels mitjans que especifica la base 6 de l’annex 1 de l’Ordre de la conselleria d’Empresa i Coneixement, EMC/78/2020, de 9 de juny de 2020, abans citada.

Més informació aquí

FAQs

11 de juny de 2020