Descarbonització de la indústria manufacturera

Objecte

Aquests ajuts tindran per objectiu subvencionar projectes d’empreses que pertanyin als sectors de la indústria manufacturera que impulsin la descarbonització de la indústria, és a dir, la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

Beneficiaris

  1. Les societats mercantils privades amb personalitat jurídica pròpia i les societats mercantils estatals que realitzin alguna activitat industrial..
  2. Les agrupacions sense personalitat jurídica pròpia en les que hi participi una entitat de l’apartat a).

Termini

Fins el 17 d’abril 2024.

Import de l’ajut

  • Els ajuts concedits en el marc d’aquesta convocatòria podran tenir la forma de préstec, subvenció o una combinació de les dues modalitats. El finançament total a concedir (subvenció + préstec) serà com a màxim del 80% del pressupost finançable. En el cas dels préstecs reemborsables el període d’amortització serà de 10 anys amb 3 de carència i el tipus d’interès serà del 3,26%
  • La intensitat de l’ajut dependrà també de la tipologia de projecte primari i de la mida de l’empresa, segons s’exposa a les bases reguladores. La intensitat serà com a màxim del 80% del pressupost del projecte i com a mínim del 15%.
  • Seran subvencionables les inversions i despeses efectuades des del dia següent a la presentació de la sol·licitud i fins al 31 de març de 2026.

Consulta les bases reguladores

Accés al tràmit

10 d'abril de 2024