Creacció es converteix en dinamitzadora comarcal dels projectes socioeconòmics, un any després de la seva constitució

Creacció, l’agència d’emprenedoria, innovació i coneixement d’Osona ha aconseguit, en un any, convertir-se en la dinamitzadora comarcal dels projectes socioeconòmics que s’hi desenvolupen. L’Ajuntament de Vic, el de Manlleu, el Consell Comarcal d’Osona i la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) van constituir fa un any aquesta societat que ha accelerat projectes globals de promoció econòmica i de millora de l’ocupabilitat a Osona.

Els principals responsables de Creacció han valorat aquest migdia, en una roda de premsa, la transversalitat de les accions que s’han realitzat. Pel president de Creacció, Josep Arimany, “l’agència situa la comarca d’Osona en una posició de lideratge a l’interior de Catalunya”. L’alcalde de Manlleu, Pere Prat, ha comentat que “hem endreçat i ordenat el que es feia a les diferents Oficines de Promoció Econòmica de la comarca i ho hem aglutinat a través de Creacció”. Per la seva banda, el rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña, ha fet referència al concepte de la triple hèlix ja que “Creacció és l’única agència on hi ha representats el coneixement, l’empresa i l’administració”. El president del Consell Comarcal d’Osona, Joan Roca, ha destacat que la institució que representa “no podia deixar passar l’oportunitat de formar part de Creacció”.

Pel que fa a l’estructura i funcionament de l’agència, el conseller delegat de Creacció, Joan Turró, ha parlat del model de governança i ha destacat que “l’agència no té estructures rígides i treballa per projectes determinats“. En aquest sentit, la directora executiva, Núria Macià, ha assegurat que Creacció és un “punt de trobada i col•laboració entre els agents econòmics i socials de la comarca”.

Carta de serveis a les empreses
En aquest primer any, Creacció ha desenvolupat importants accions. Una d’elles és la definició d’una única carta de serveis per a les empreses de tota la comarca per ajudar-les a millorar la competitivitat, fomentar la reflexió estratègica, la professionalització i ajudar a afrontar nous reptes i prendre decisions més fonamentades. En cinc mesos s’han assessorat 78 empreses a tota la comarca. La carta consisteix en una oferta d’assessorament especialitzat en els diferents àmbits de gestió de l’empresa i es concreta en paquets de 10 hores d’assessorament ajustat a les necessitats de millora de cada empresa. Des de Creacció es comparteix una bossa d’experts especialitzats en els diferents àmbits: planificació estratègica, gestió econòmica i financera, millora contínua, màrqueting i vendes, internacionalització, estratègia digital, innovació, comunicació, gestió d’equips, entre altres.

Reempresa, cedint l’èxit empresarial
La reempresa és un nou model d’emprenedoria a través del qual un nou emprenedor pren el testimoni en la gestió d’una empresa ja existent. Es tracta de comprar-la en la seva totalitat per continuar l’activitat, de manera que se salvaguarda el patrimoni empresarial individual i col•lectiu. Es tracta d’un procés mitjançant el qual un o més reemprenedors accedeixen a la propietat d’una empresa ja existent per seguir fent-la créixer, traslladant-hi les seves idees i motivació, però evitant passar per la fase de creació. Des de Creacció s’acompanya els emprenedors si volen reemprendre un negoci ja existent i també les empreses en el procés de cessió del negoci. A nivell comarcal, durant el 2014, s’han atès 15 reemprenedors, 14 cedents i s’han tancat 5 casos de compra-venda.

Formació per a empreses i emprenedors
Creacció ha coordinat un únic programa de formació comarcal per a empreses i emprenedors amb totes les entitats públiques de la comarca. Hi han participat més de 400 persones en 23 sessions fetes en 10 municipis diferents.

L’atenció a emprenedors: revisió del model d’acompanyament
Fa uns 30 anys que les oficines de promoció econòmica treballen amb el mateix model d’acompanyament als emprenedors, utilitzant com a eina el Pla d’Empresa. Des de Creacció s’està treballant i dissenyant un nou itinerari d’acompanyament per assessorar els emprenedors, més pràctic i adequat a les necessitats dels projectes i que serveixi com a eina de control i gestió del seu negoci a l’inici de l’activitat. L’Agència està dissenyant diferents itineraris en funció dels diferents perfils atesos: autoocupació, perfil tècnic i perfil start-up.

Nou programa d’assessorament per a aturats: “Tu pots fer-ho”
Es tracta d’un programa comarcal experimental impulsat entre diversos serveis d’ocupació per atendre les necessitats diferencials dels usuaris dels serveis amb més nivell formatiu. Aquest programa, basat a treballar l’autoconeixement, la motivació, la recerca activa de feina, i l’acompanyament a la persona amb coaching individual, consisteix en 24 sessions formatives col•lectives (100h de formació) molt pràctiques i amb presència de molts experts externs i 4-5 sessions de coaching individual per a cada participant per ajudar en el procés de recerca de feina, la motivació i un pla de millora individual. S’han seleccionat 20 persones per participar al programa, d’entre més de 70 aspirants.

L’Observatori Socioeconòmic
Un dels projectes clau de Creacció és el disseny de l’Observatori Socioeconòmic d’Osona com a eina monitoritzadora del territori que permeti mostrar una radiografia de la realitat, i detectar i anticipar tendències i oportunitats. L’Observatori aportarà dades útils –en format open data per permetre’n la reutilització– als diferents agents públics i privats per ajudar a la presa de decisions.

Un dels seus primers productes és l’Informe de Competitivitat de la Comarca d’Osona que, a més d’analitzar les dades pròpies de l’Observatori Socioeconòmic, es nodreix amb informes elaborats per diferents organismes. Aquest informe reflecteix que Osona és una de les comarques catalanes amb un major pes de l’atur de llarga durada i amb unes taxes d’atur, tant juvenil (19%) com de 60-65 anys (39%), superior a la mitjana catalana (6% i 21% respectivament). També s’ha detectat un baix nivell d’instrucció de la població ja que, malgrat superar la mitjana de Catalunya en ESO, només un 9% de la població d’Osona té estudis universitaris. En canvi, la comarca està ben posicionada pel que fa als indicadors de qualitat de vida.

Amb aquestes dades, Creacció creu que cal apostar per un ensenyament professional que respongui a les necessitats del teixit empresarial, estimulant i positivant la visió de la FP.

Anàlisi de sectors productius
Pel que fa a sectors estratègics, l’Informe posa de manifest que gran part de la riquesa generada es manté a la comarca i que majoritàriament prové del sector industrial.

S’ha detectat el predomini de dos sectors productius, l’agroalimentari i el de béns d’equip. Osona és la primera comarca catalana en producció agroalimentària ja que disposa d’un alt índex d’especialització en el sector (11% dels treballadors del sector de tot Catalunya). El sector agroalimentari representa el 15% de les empreses, el 22% dels treballadors i el 58% de la facturació d’Osona. El sector dels fabricants de béns d’equip suposa el 8’6% de les empreses, el 16’4% dels treballadors i l’11’4% de la facturació d’Osona.

29 de gener de 2015