Obertes les convocatòries de la línia de subvencions de projectes de recerca industrial, per start-up i empreses de recent creació de l’àmbit tecnològic.

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions destinades a incentivar la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental i el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques mitjançant les línies següents:

1. Subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental amb cooperació internacional (projectes Nuclis R+D internacional), que es defineixen a l’annex 2;

2. Subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (projectes INNOTEC), que es defineixen a l’annex 3;

3. Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia pròpia) , que es defineixen a l’annex 4.

Les persones beneficiàries d’aquests ajuts es defineixen als annexes 2, 3 i 4 en funció de la línia d’ajuts.

La quantia de les subvencions s’estableix als annexes 2, 3 i 4 en funció de cada línia d’ajuts. La despesa mínima, realitzada i correctament justificada, de l’activitat objecte de l’ajut exigible per poder considerar acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut és d’un 60% de la despesa considerada subvencionable. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l’ajut atorgat. Si es compleix la despesa mínima, però el cost final efectiu de l’activitat és inferior al cost inicialment pressupostat, s’ha de reduir, en la mateixa proporció, la quantia de l’ajut. Els criteris que es tindran en compte per determinar la quantia de les subvencions són el cost del projecte, els altres ajuts rebuts, la intensitat i el llindar que determinin els Reglaments d’ajuts d’Estat, quan siguin aplicables, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració i les disponibilitats pressupostàries.

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat). Les persones interessades presentaran les sol·licituds per mitjans electrònics acompanyades de la documentació que preveu la base 6.6 d’aquest annex a través, obligatòriament, del Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat).

 

Més informació de les bases aquí

Convocatòria subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO aquí

Convocatòria subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques aquí

Convocatòria subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental amb cooperació internacional aquí

15 d'octubre de 2020