Convocatòria per la concessió d’ajudes dirigides a impulsar l’aplicació de la ciberseguretat en les petites i mitjanes empreses espanyoles

Publicada la convocatòria per la concessió d’ajudes dirigides a impulsar l’aplicació de la ciberseguretat en les petites i mitjanes empreses.
L’ajuda es concreta amb la recepció d’un assessorament especialitzat i individualitzat que inclou un diagnòstic de la situació de partida de l’empresa beneficiaria, una auditoria en ciberseguretat, una proposta d’implementació de pla de ciberseguretat, així com el seguiment de les mesures implementades i valoració d’altres actuacions que siguin necessàries.
L’assessorament es portarà a terme per consultors especialitzats, a través de reunions individualitzades amb les empreses beneficiàries, i constarà d’entre 10 i 20 hores d’assessorament individualitzat per empresa.

BENEFICIARIS:
Podràn ser beneficiaris les PIMES, que compleixin els requisits i condicions establertes en la resolució, i que desenvolupin la seva activitat a Espanya.

TERMINI:
El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos des de la publicació d’aquest extracte al BOE.

Bases
Convocatòria

15 de gener de 2021