Convocatòria. Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives

Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria extraordinària és regular els ajuts de la línia 2, Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives i de l’economia social, que preveu el capítol V del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

Línies d’ajut per a Projectes Singulars
a) Projectes singulars de reactivació econòmica (eix A) – De reactivació econòmica: màx. 50.000€
Es consideren projectes singulars de reactivació econòmica els nous projectes singulars d’intercooperació i/ofusió per al manteniment i el creixement de l’activitat econòmica i de llocs de treball. La intercooperació ha d’estar promoguda com a mínim per dues empreses cooperatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte i, si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta superior als 500.000 euros anuals, segons l’últim balanç.
b) Projectes singulars de reactivació econòmica integrals (eix B) – De reactivació econòmica integral: màx. 160.000€
Es consideren projectes singulars de reactivació econòmica integrals els nous projectes singulars d’intercooperació i/o fusió per al manteniment i el creixement de l’activitat econòmica i de llocs de treball. La
intercooperació ha d’estar promoguda com a mínim per dues empreses cooperatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte i, si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta superior als 2.000.000 d’euros anuals, segons l’últim balanç.
c) Projectes singulars d’alt impacte estratègic de l’economia social (eix C) – D’alt impacte estratègic: màx. 400.000€
Es consideren projectes singulars d’alt impacte estratègic de l’economia social els nous projectes singulars de creixement o d’intercooperació i/o fusió que demostrin una rellevància estratègica de dimensionament i posicionament en el mercat de l’economia social. La intercooperació ha d’estar promoguda com a mínim per dues empreses cooperatives que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte i, si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta superior als 20.000.000 d’euros anuals, segons l’últim balanç
d) Projectes singulars de cooperativisme de plataforma i/o distribució logística (eix D). – De plataforma: màx. 1.000.000€
Es consideren projectes singulars de cooperativisme de de plataforma i/o distribució logística els nous projectes que promoguin el consum cooperatiu en forma de plataforma tecnològica i/o que tinguin incidència en el posicionament de l’economia social com a model logístic de consum i distribució que abasti tot el territori català.
En el cas de projectes de cooperativisme de plataforma, la intercooperació l’han de promoure almenys dues empreses cooperatives, una de les quals ha de ser, com a mínim, de consum. El nombre mínim de socis consumidors que ha de tenir aquesta intercooperació és de 5.000.

Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions s’han de formalitzar exclusivament per via electrònica, en el marc del que estableix l’article 43.2 de la Llei 26/2010, del
3 d’agost, utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.
El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/) o a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya
(http://tramits.gencat.cat).
Una vegada emplenat el formulari, s’ha de presentar electrònicament juntament amb la documentació que preveu l’article 11 de l’annex 1 d’aquesta Resolució, a través del Canal Empresa
(http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/) o a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

Termini
El termini de sol·licituds s’inicia a les 9 hores del 12 de juliol i finalitza a les 15 hores de l’11 d’agost de 2021.

Més informació DOGC

15 de juliol de 2021