Convocatòria de subvencions per a projectes d’assessorament per a l’acceleració de la innovació de l’empresa

Objecte
Obrir la convocatòria per a l’any 2021 per a la concessió de subvencions per a projectes d’assessorament per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives.

Bases reguladores
Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les establertes a la Resolució EMT/2766/2021, de 8 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes d’assessorament per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives

Aplicació pressupostària i import
La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts és de 1.000.000,00 euros, aplicats a la partida pressupostària D/7025/4700001/574, que es distribueix de la següent manera:
– 300.000,00 euros a la línia 1. Subvencions per a la ideació de reptes i de noves iniciatives disruptives.
– 300.000,00 euros a la línia 2. Subvencions per a l’evolució de noves iniciatives disruptives.
– 400.000,00 euros a la línia 3. Subvencions a startups per a la realització de proves pilot en col·laboració amb empreses per dur a terme la validació d’iniciatives disruptives en el mercat.

Sol·licituds i termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 5 de novembre de 2021.
El procediment per a la presentació de les sol·licituds s’estableix a la base 6 de les bases reguladores d’aquests ajuts.

Més informació DOGC

30 de setembre de 2021