Convocatòria d’Ajuts per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals en l’exercici 2024

Objecte:

 • La incorporació, de persones desocupades o persones treballadores vinculades a l’empresa amb contracte de treball de caràcter fix o temporal, com a sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals.

Beneficiaris:

 • Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les cooperatives i les societats laborals amb centre de treball a Catalunya que compleixin els requisits que estableix la base 3 de l’Ordre TSF/188/2016, de 27 de juny.

Quantia de l’ajut:

 •  La quantia màxima d’aquestes subvencions és gradual segons els col·lectius següents:
  • Un import màxim de 7.000,00 euros per la incorporació de persones amb discapacitats com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals.
  • Un import màxim de 5.500,00 euros per la incorporació de dones com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals.
  • Un import màxim de 4.000,00 euros per la incorporació de persones menors de 30 anys o amb 45 anys o més com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals. En cas que l’empresa s’hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació d’aquesta Resolució, l’import màxim és de 5.000,00 euros.
  • Un import màxim de 2.000,00 euros per a les persones no incloses en els col·lectius anteriors quan s’incorporin com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals. En cas que l’empresa s’hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació d’aquesta Resolució, l’import màxim és de 3.000,00 euros.
 • En tots els casos les subvencions també es poden concedir quan la jornada de treball del soci treballador o soci de treball incorporat ho sigui a temps parcial, si bé en aquest supòsit la quantia de la subvenció serà proporcional al temps efectiu de la jornada de treball.

Termini: 

 • El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença el dia 19 de juny i finalitza a les 14.00 hores del  dia 3 de juliol del 2024. 

Consulta les bases reguladores / Consulta la convocatòria  

Tens dubtes?  T’oferim assessorament en ajuts i subvencions! [Sol·licita l’assessorament]

19 de juny de 2024