Convocatòria 2024 Subvencions per a projectes de multilocalització

Objecte:

 • L’objectiu és donar suport a empreses catalanes que volen ser més competitives, mitjançant la consolidació de la seva internacionalització, creant o adquirint implantacions a l’exterior. És a dir, el projecte a finançar és la creació o adquisició d’una implantació a l’exterior, amb una participació mínima del 10% en el capital social de la mateixa, ja sigui productiva o no productiva, a qualsevol país del món.

Beneficiaris:

 • Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses constituïdes com a societats de responsabilitat limitada o societat anònima, que tinguin establiment operatiu a Catalunya i que compleixin els requisits següents: 
  • Que hagin facturat en els darrers dos exercicis tancats i que la facturació corresponent al darrer exercici tancat sigui de com a mínim 500.000,00 euros en el cas que el projecte de multilocalització sigui no productiu i d’1.000.000,00 euros en el cas de productiu, d’acord amb les definicions establertes a la base 4.1 de l’annex de les bases. 
  • Que disposi d’un rati de solvència igual o superior a 1,2. 

Actuacions subvencionables:

 • Es consideren subvencionables les despeses necessàries per portar a terme un projecte d’implantació a l’exterior ja sigui a través de la creació o bé l’adquisició d’una empresa a l’exterior en forma de: filial, sucursal, subsidiària, joint venture o bé oficina de representació, que pot ser de tipus productiu o no productiu (serveis, comercial, logística o combinada entre sí).  
 • Per considerar la implantació a l’exterior com de tipus productiu, l’activitat d’aquesta implantació ha d’estar inclosa en alguns dels codis de la CCAE-2009 (Classificació catalana d’activitats econòmiques) de l’annex 3 de les bases.  

Quantia de l’ajut:

 • La quantia de la subvenció serà d’un màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada de la implantació a l’exterior, i del 100% per a la despesa de realització, per part d’un auditor de comptes, de l’informe de justificació. 
 • L’import màxim d’ajut serà de 60.000,00 euros.  

Termini: 

 • El termini de presentació de sol·licituds comença el 7 de juny fins a les 14:00 hores del dia 16 de juliol de 2024.

Consulta les bases reguladores / Consulta la convocatòria  

Tens dubtes?  T’oferim assessorament en ajuts i subvencions! [Sol·licita l’assessorament]

7 de juny de 2024