S’obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19

Convocatòria
Obrir la convocatòria per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, amb relació als empresaris i els professionals i a les
empreses següents:
a) Els empresaris o els professionals i les empreses previstos a la base 3.1.a) de les bases reguladores aprovades per l’Ordre del conseller d’Empresa i Treball, de 23 de juliol de 2021.
b) Els empresaris o els professionals previstos a la base 3.1.b) de les bases reguladores aprovades per l’Ordre del conseller d’Empresa i Treball, de 23 de juliol de 2021.
c) Els grups consolidats previstos a la base 3.1.c) de les bases reguladores aprovades per l’Ordre del conseller d’Empresa i Treball, de 23 de juliol de 2021.
d) Les entitats en règim d’atribució de rendes previstes a la base 3.1.d) de les bases reguladores aprovades per l’Ordre del conseller d’Empresa i Treball, de 23 de juliol de 2021.

Presentació
La presentació del formulari d’inscripció prèvia, que regula l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut, per la qual cosa no s’ha de presentar cap formulari de sol·licitud addicional.

Consulta expedient
Les persones beneficiàries de l’ajut poden fer el seguiment de l’estat de l’expedient a l’Àrea privada del portal Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Més informació DOGC

BASES

Objecte
L’objecte d’aquesta Ordre és regular la tramitació i la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, que preveu el títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, amb les previsions de l’article 1 del Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, de conformitat amb l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, que obre el tràmit d’inscripció prèvia.

Ajut
Es tracta d’un ajut extraordinari de concessió directa en aplicació de l’article 22.2.b) de la Llei 38/2003, de17 de novembre, general de subvencions, amb caràcter finalista finançat pel Govern d’Espanya, l’import del qual es determina a la convocatòria i a les bases reguladores, que té per finalitat el suport a la solvència i lareducció de l’endeutament del sector privat de treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19.
L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests s’hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021, i provinguin de contractes anteriors al 13 de març de 2021. Es satisfaran, en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat i, si escau, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

Persones beneficiàries
Poden ser persones beneficiàries d’aquest ajut les persones sol·licitants, sempre que hagin presentat el formulari d’inscripció prèvia, previst en l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, que compleixin els requisits següents:
a) Els empresaris o els professionals i les empreses que estiguin adscrits en els sectors d’activitat continguts a l’annex de l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, d’acord amb la Classificació nacional d’activitats econòmiques prevista pel Reial decret 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la Classificació nacional d’activitats econòmiques 2009 (CNAE-2009) (BOE núm. 102, de 28.4.2007), durant el 2019 i el 2020, que continuïn en l’exercici de l’activitat i que el volum d’operacions anual de la qual, declarat o comprovat per l’Administració, en l’impost sobre el valor afegit o altre tribut indirecte equivalent del 2020, hagi experimentat un descens de més del 30% respecte del 2019.

b) Els empresaris o els professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’impost de la renda de les persones físiques que estiguin adscrits en els sectors d’activitat continguts a l’annex de l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, d’acord amb la Classificació nacional d’activitats econòmiques prevista en el Reial decret 475/2007, de 13 d’abril, que hagin realitzat i declarat alguna d’aquestes activitats durant el 2019 i el 2020, o que ho hagi comprovat l’Administració, i que continuïn en el seu exercici.

La inscripció prèvia s’ha de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les condicions per a la posada en funcionament de la tramitació electrònica, i el Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’Administració digital. Per a la inscripció prèvia, les persones interessades que compleixin els requisits establerts per a aquests ajuts han d’omplir el formulari disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa.

Quanties i càlcul dels ajuts
Les quanties dels ajuts per destinatari són les que s’estableixen a continuació:
a) Fins a un màxim de 3.000,00 euros quan es tracti d’empresaris o professionals que apliquen el règim d’estimació objectiva en l’impost sobre la renda de les persones físiques.

b) Per als empresaris, els professionals i les empreses amb un volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, d’acord amb el que estableix la base 3.1.a) anterior, que hagi experimentat un descens de més del 30% l’any 2020 respecte de l’any 2019, l’ajut màxim que es concedirà serà:
i) El 40% del descens del volum d’operacions de l’any 2020 respecte de l’any 2019 que superi aquest 30%, en el cas d’empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació directa en l’impost sobre la renda de les persones físiques, així com les entitats i els establiments permanents que tinguin un màxim de 10 treballadors.
ii) El 20% de l’import del descens del volum d’operacions de l’any 2020 respecte a l’any 2019 que superi aquest 30%, en el cas d’entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 treballadors.

Sol·licitud i documentació complementària
La presentació del formulari d’inscripció prèvia, realitzat en els termes que disposa l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia és condició necessària per poder percebre l’ajut, i aquest formulari, omplert amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut.

Les persones beneficiàries poden fer el seguiment de l’estat de la sol·licitud a l’espai Àrea privada del portal corporatiu Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Procediment de concessió dels ajuts
Per a l’atorgament dels ajuts, el criteri és la presentació del formulari d’inscripció prèvia degudamentomplert, que té efectes de sol·licitud, i sempre que es compleixin els requisits per ser-ne beneficiari, i d’acord amb la disponibilitat de crèdit.
L’ajut s’atorga en correspondència amb les sol·licituds presentades en el procediment d’inscripció prèvia regulat en l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia, en base als requisits i les obligacions que es recullen en les bases d’aquesta Ordre i d’acord amb la dotació pressupostària.

Més informació DOGC

26 de juliol de 2021