CCAM – S’OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DEL COMERÇ I DELS SERVEIS PER A L’ANY 2024

Programa de suport a la inversió per a l’obertura, reforma i millora d’establiments

Per a la recuperació de locals buits, reforma d’establiments, parades de mercats de venda no sedentària i per a l’optimització de l’ús de l’aigua.
– Beneficiaris: Els professionals autònoms i empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. 

– Des del 8 de maig de 2024 i fins a l’exhauriment del pressupost-

Consulta les bases reguladores / Consulta la convocatòria 


Objecte:

 • Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples.
 • Dinamitzar i modernitzar els mercats municipals sedentaris, mitjançant el suport a l’obertura de parades tancades i la reforma de parades amb un grau d’antiguitat. 
 • Donar suport als mercats de venda no sedentària, amb l’objectiu de millorar-ne la seva competitivitat, modernitzar-los i millorar-ne la imatge. I donar suport a la compra de balances. 
 • Donar suport a l’adequació dels establiments de comerç al detall, de serveis i a les parades de mercats municipals, a les noves normatives que persegueixen optimitzar l’ús de l’aigua en l’actual escenari d’emergència per sequera. 

Beneficiaris:

 • Dins l’àmbit de la recuperació i reforma: Els professionals autònoms i empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.  
 • S’entén com empreses de serveis a la persona, aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació: Tallers mecànics, serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions, tintoreria i bugaderies, perruqueria i salons d’estètica i bellesa, bars, cafeteries i restaurants, serveis de menjar preparat i caterings, agències de viatges detallistes. 
 • S’entén com empreses de comerç, aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant excloses expressament les empreses fabricants i majoristes que no realitzin venda al detall. 
 • Cal que totes elles tinguin un establiment operatiu a Catalunya. 
 • Queden excloses com a beneficiàries d’aquestes subvencions: l’artesania alimentària i els col·legis professionals. 

Quantia de l’ajut:

 • Per a la recuperació de locals buits, fins el 50% de les despeses generades per la compra, lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i les despeses derivades de l’obertura de l’establiment. Amb un màxim de 5.000€. 
 • Per a la reforma d’establiments, fins el 50% de les despeses derivades de les reformes d’obra menor a l’establiment (excloses les despeses de maquinària i mobiliari). Amb un màxim de 5.000€. 
 • Per a les parades de mercats de venda no sedentària, fins el 50%  de les despeses d’adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris, inclosos els camió-botiga i de la compra de balances. Amb un màxim de 5.000€ 
 • Per a l’optimització de l’ús de l’aigua.  Fins el 50% de les despeses derivades de l’adaptació dels establiments al compliment de les noves normatives d’optimització l’ús de l’aigua i reducció del consum de l’aigua. Fins un màxim de 3.000€.   
 • L’acció objecte de subvenció s’ha d’executar de manera efectiva durant l’any 2024. 

 Termini: 

 •  El termini de presentació de les sol·licituds comença el dia 8 de maig de 2024 i fins a l’exhauriment del pressupost amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2024.

Consulta les bases reguladores / Consulta la convocatòria 

8 de maig de 2024