Canvis importants en la normativa dels contractes de treball

El govern espanyol canvia aspectes de l’Estatut del Treballador vinculats a les hores extres, els tipus de contracte o el període de prova, entre d’altres.

Novetats importants a l’Estatut del Treballador, que afecten de ple les empreses. Entre d’altres, el govern espanyol ha decidit prohibir els contractes “per trucada” o “de zero hores”, limitar el període de prova a les empreses i fer que tots els contractes siguin indefinits i a temps complet si no s’indica el contrari per escrit, segons explica el portal 3/24.

L’executiu ha aprofitat l’aprovació de la transposició d’una directiva europea sobre condicions laborals transparents i previsibles, que passa ara al Congrés dels Diputats.

Us expliquem aquí les principals novetats del text de l’Estatut del Treballador:

Contractes per escrit

 • Es prohibeixen els contractes “per trucada” o “de zero hores”. Aquesta és una modalitat de contracte que consisteix en que el treballador només acudeix al treball quan el convoquen, sense acord en el nombre d’hores que treballa, i l’empresari només abona les hores treballades. Un contracte que estableix que l’empleat ha d’estar disponible per treballar quan l’ocupador ho necessiti, sense horari determinat i sense la garantia d’un pagament mínim ni vacances.
 • Per contra, les empreses hauran de redactar sempre contractes per escrit, independentment de la durada, i indicar aspectes fonamentals com la durada i distribució de la jornada i del període de prova.
 • Si la companyia no detalla aquesta informació, es donarà per entès que el treballador és indefinit a temps complet.

Reducció i ampliació d’hores de treball

 • L’’increment o la disminució del nombre d’hores de contractes parcials tindrà un “caràcter voluntari” pel treballador i no podrà aprovar-se unilateralment per part de l’empresa.
 • El nou text també obliga les empreses a registrar la jornada dels treballadors a temps parcial cada dia, incloent-hi l’horari concret d’inici i de finalització.
 • També hauran de constar les hores extres, els dies i les hores de referència en què es poden sol·licitar els serveis del treballador. S’estableix un preavís mínim de tres dies per fer aquestes hores.
 • La cancel·lació total o parcial de les hores esmentades sense respectar aquest termini de preavís implicarà el dret a la retribució corresponent.

El període de prova

 • La durada màxima del període de prova no podrà ser ampliable per conveni. Es limita el període de prova a un màxim de sis mesos per a tècnics i tècniques titulades i de dos mesos per a la resta de persones treballadores.
 • En el cas dels contractes temporals i de durada determinada, si és concertat per un període igual o superior a sis mesos, el període de prova no pot ser de més d’un mes. Els convenis col·lectius no podran ampliar la durada d’aquests períodes de prova.
 • No es podrà obstaculitzar la pluriocupació del treballador o ser causa de tracte desfavorable a l’empresa, i qui tingui almenys sis mesos d’antiguitat a l’empresa tindrà dret a sol·licitar els llocs vacants que tinguin una jornada a temps complet o més gran de la que gaudeixi, que siguin de caràcter indefinit o més previsibles o estables.
 • Aquestes sol·licituds hauran de rebre una resposta motivada i per escrit en el termini de 15 dies.

Noves sancions

 • Serà sancionable no contestar per escrit a la sol·licitud de llocs vacants, i es considera infracció greu no informar per escrit el treballador sobre els elements essencials del contracte en els termes i terminis establerts.
 • D’altra banda, la discriminació per estar en pluriocupació es considera infracció molt greu.
13 de febrer de 2024