Bases reguladores per a la concessió de l’ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

Objecte
L´objecte d’aquesta Ordre és regular el procediment per a la concessió de l’ajut extraordinari adreçat a les persones afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) actiu, a conseqüència de la suspensió total o parcial del seu contracte de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la COVID-19, i a les persones amb contracte fix discontinu que perceben la prestació extraordinària

Ajuts
Aquest ajut extraordinari consisteix en una prestació econòmica de pagament únic i té la finalitat de complementar la pèrdua de poder adquisitiu de les persones que es troben en situació de cobrament de la prestació per desocupació i la prestació extraordinària per a contractes fixos discontinus.

Persones beneficiàries
Poden ser beneficiàries d’aquest ajut les persones físiques treballadores per compte d’altri, incloent-hi les persones amb contracte fix discontinu, i les persones sòcies treballadores de societats laborals i de cooperatives de treball associades.

Totes les persones, per poder ser beneficiàries, han d’haver presentat el formulari d’inscripció prèvia que preveu l’Ordre EMT/137/2021, de 25 de juny, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària

Quantia de l’ajut
La quantia per atorgar es determina en funció dels dies de suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària, en el cas de les persones amb contracte fix discontinu; concretament, des del primer dia fins a un màxim de 151 dies

Sol·licitud i documentació complementària
La presentació del formulari d’inscripció prèvia, feta en els termes que disposa l’Ordre EMT/137/2021, de 25 de juny, és una condició necessària per poder percebre l’ajut. El formulari esmentat, emplenat amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut.

L’aportació de documentació complementària respecte a l’ajut que preveu aquesta Ordre s’ha de fer exclusivament per mitjans telemàtics. La informació per fer aquesta aportació de documentació estarà disponible a l’apartat Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits).

Més informació DOGC

26 de juliol de 2021