Bases reguladores de concessió de subvencions per a l’àmbit de les TIC

Subvenció per empreses, persones autònomes, consorcis, fundacions i associacions que executin projectes orientats a la reducció de la bretxa digital i al foment de la capacitació i la inclusió digital.

Termini: Convocatòria pendent d’obertura. 

Objecte:

L’objecte d’aquesta Ordre és regular el procediment de concessió de subvencions per a projectes orientats a la reducció de la bretxa digital i el foment de la capacitació i la inclusió digital amb impacte en el territori català.

Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries de les subvencions les empreses, persones autònomes, consorcis, fundacions, associacions i entitats privades sense ànim de lucre, i ens locals amb domicili social a Catalunya i que compleixin els requisits que s’indiquen a la base 6.  

Despeses subvencionable i quantia de l’ajut:

Algunes de les actuacions que poden ser objecte de subvenció són: creació d’esdeveniments de sensibilització i difusió per reduir la bretxa digital, formacions per a la capacitació digital i elaboració i edició d’estudis i publicacions de reflexió, recerca o difusió sobre les bretxes sociodigitals.  

La quantia a subvencionar per cada projecte serà d’un màxim de 25.000,00 euros. L’import de la subvenció s’estableix per una quantia determinada que es concretarà en cada convocatòria podent arribar fins a un import màxim del 100% del cost de l’acció.

Termini: 

La convocatòria resta pendent d’obertura.   

Consulta les bases reguladores 

Tens dubtes?  T’oferim assessorament en ajuts i subvencions! [Sol·licita l’assessorament]

21 de maig de 2024