Bases reguladores d’ajut extraordinari a treballadors afectats per un ERTO a conseqüència de la Covid-19

Objecte
L’objecte d’aquesta Ordre és regular el procediment per a la concessió de l’ajut extraordinari adreçat a les persones afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) actiu, a conseqüència de la suspensió total o parcial del seu contracte de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la COVID-19, i a les persones amb contracte fix discontinu que perceben la prestació extraordinària, d’acord amb l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre.

Ajuts
Aquest ajut extraordinari consisteix en una prestació econòmica de pagament únic i té la finalitat de complementar la pèrdua de poder adquisitiu de les persones amb unes bases reguladores més baixes de la prestació per desocupació i la prestació extraordinària per a contractes fixos discontinus.

Persones beneficiàries
1 Poden ser beneficiàries d’aquest ajut les persones físiques treballadores per compte d’altri, incloent-hi les persones amb contracte fix discontinu, i les persones sòcies treballadores de societats laborals i de cooperatives de treball associades.
2 Totes les persones han d’haver presentat el formulari d’inscripció prèvia que preveu l’Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

Requisits
1 Per accedir a l’ajut, els requisits que han de complir les persones beneficiàries són els següents:
a) Tenir el domicili de residència en un municipi de Catalunya de l’1 al 31 de desembre de 2020, període en què la persona sol·licitant percebia l’ERTO o l’ajuda extraordinària.
b) Haver estat incloses en un expedient de regulació temporal d’ocupació actiu, amb suspensió total o parcial del contracte, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la COVID-19, almenys un dia durant el període comprès entre l’1 i el 31 de desembre de 2020, o tenir contracte fix discontinu i ser beneficiàries de la prestació extraordinària que es preveu a l’article 9.2 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, durant el període esmentat.
c) Ser titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), o de la prestació extraordinària que preveu l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació, en el període indicat a l’apartat anterior, o tenir pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE en el mateix període esmentat.
d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Més informació DOGC

17 de març de 2021