Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats que gestionin sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Objecte: donar suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses i entitats que gestionin sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en la mesura que ha provocat perjudicis econòmics als destinataris.
Destinataris: Poden optar a aquestes subvencions les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense afany de lucre que gestionin sales amb programació estable de música en viu de caràcter professional ubicades a Catalunya.

Despeses subvencionables:
a) Despeses de personal de la persona sol·licitant.;
b) Quotes de cotització a la Seguretat Social pel règim especial de treballadors autònoms i quotes de gremis i associacions professionals;
c) Despeses d’estructura de la sala amb programació estable de música en viu (quota del préstec hipotecari, lloguer de l’immoble, manteniment i conservació, subministraments, neteja, assegurances, gestoria, despeses administratives i béns fungibles);
d) Despeses relacionades amb l’adaptació de la sala amb programació estable de música en viu als requeriments sanitaris establerts per combatre la COVID-19 (desinfecció d’espais i compra dematerials d’aïllament necessaris per separar espais i combatre l’expansió del virus);
e) Els tributs, sempre que no siguin susceptibles de recuperació o compensació. No es considerensubvencionables els impostos personals sobre la renda;
f) Les despeses relacionades amb la difusió i comunicació de la programació de la sala relatives al període subvencionable. En queden excloses les despeses de difusió i comunicació vinculades a les programacions Sala BCN i Sala CAT;
g) La despesa derivada de la contractació dels serveis d’auditoria per elaborar el compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor fins a un màxim de 4.000,00 euros.

Quantia: L’import de la subvenció és, com a màxim, de 200.000,00 euros, segons la despesa declarada i d’acord amb l’aforament de la sala Subvenció:
a) sales amb un aforament de fins a 400 persones 70% de la despesa declarada;
b) sales amb un aforament entre 401 i 1.500 persones 75% de la despesa declarada;
c) sales amb un aforament superior a 1.500 persones 80% de la despesa declarada.

Procediment de concessió: El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva.

4 de febrer de 2021