S’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de l’artesania

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de les subvencions en l’àmbit de l’artesania, amb la finalitat de reactivar i impulsar el sector artesanal, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquest sector.

Persones beneficiàries

Poden ser persones beneficiàries d’aquestes subvencions:

Per al programa 1: Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives), donades

d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques.

Per al programa 2: Els ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.

Quantia

La subvenció atorgada té el caràcter d’import màxim i s’ha de destinar a la realització de l’actuació subvencionada.

La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost subvencionable del projecte.

Procediment de sol·licitud i documentació

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat)  o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

El termini de presentació de sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent.


1. Programa per al creixement i competitivitat de l’empresa artesana

El seu objectiu és potenciar el creixement i la competitivitat del sector de l’artesania, donant suport a la seva transformació digital i a la comercialització, així com reforçar l’estructura de les empreses artesanes, dotant-les d’eines per a la infraestructura, gestió i processos de producció.

 

2. Programa de suport als municipis en l’àmbit de l’artesania

El seu objectiu és:

a) Fomentar la implantació d’establiments d’activitats singulars de caràcter artesanal. Aconseguir l’obertura dels locals buits, en zones definides i determinades, per tal que es converteixin en pols d’activitat econòmica. Potenciar l’activitat econòmica i l’ocupació de la zona definida  i potenciar i atreure aquella oferta que singularitzi el municipi.

b) Prestigiar les fires i fires-mercat d’artesania en l’àmbit de Catalunya.

 

Més informació DOGC

5 de maig de 2021