Autònoms societaris: reduccions a la quota de cotització per contingències comunes

La Tresoreria General de la Seguretat Social modifica el criteri respecte a l’aplicació de les reduccions a la quota de cotització per contingències comunes als autònoms societaris.

El Tribunal Suprem ha fixat doctrina jurisprudencial, ja des de la seva sentència de 3 de desembre de 2019, en admetre la possibilitat d’accedir per part d’autònoms societaris a la tarifa plana de cotització de persones que treballen per compte propi.

En aquest sentit, l’Alt Tribunal entén que l’esperit de la norma és el de reconèixer aquest benefici “a una persona jove sense activitat laboral prèvia, que inicia una activitat econòmica i, en comptes de fer-ho personalment, opta per la seva personificació jurídica societària per estrictes raons d’utilitat econòmica”. Extrem que es considera totalment compatible amb l’objectiu d’estimular la iniciativa empresarial i la promoció de l’autoocupació, sense que s’estigui afavorint una persona sòcia capitalista desvinculada de l’activitat sinó que realitza l’activitat ella mateixa sense que se li hagi reconegut com a persona treballadora autònoma.

A la llum d’aquestes consideracions, ja consolidades com a doctrina jurisprudencial, la TGSS s’ha vist obligada a modificar el criteri que venia aplicant i, a aquest efecte, ha comunicat que les sol·licituds i recursos de persones que compleixin amb els requisits de l’article 31 de la Llei 20/2007 que estiguin pendents de resolució seran estimats.

Així mateix, haurà de presentar-se sol·licitud de revisió per part de qui, essent autònom societari i complint els requisits de l’article 31 de la referida norma, ja se li hagués desestimat o hagués transcorregut el termini per a recórrer la denegació d’accés a les reduccions de cotització a la seguretat social de la quota de contingències comunes.

Informació de pimec.org

10 de setembre de 2020