Aprovades les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris i d’emergència per fer font a les afectacions econòmiques i socials que es puguin produir al sector de l’activitat física i l’esport, com a consequència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 durant l’any 2021.

Bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials que es puguin produir al sector de l’activitat física i l’esport, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 durant l’any 2021.

Objectiu
Regular la concessió d’ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials que es puguin produir en el sector de l’activitat física i l’esport, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 durant l’any 2021

Persones beneficiàries
* Entitats gestores de les instal·lacions esportives en servei censades al Cens d’equipaments esportius de Catalunya (CEEC) i afectades per la suspensió o limitació de l’obertura al públic següents:
a) Les entitats privades sense finalitat de lucre registrades en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya que gestionen instal·lacions esportives.
b) Les empreses que gestionen instal·lacions esportives d’acord amb l’epígraf 967.1 o l’epígraf 967.2, aprovades pel RDL 1175/1990, de 28 de setembre.
c) Les universitats catalanes que siguin gestores d’instal·lacions esportives.

* Entitats organitzadores de competicions esportives oficials d’àmbit català, a nivell federat i escolar, la celebració dels quals s’hagi vist ajornada.
a) Les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs, registrades en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
b) Els consells esportius, registrats en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

Procediment de sol·licitud:
Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament per mitjà del model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a l’adreça Tràmits gencat.

Més informació DOGC

18 de febrer de 2021