S’obre nova convocatòria d’ajuts extraordinaris pel sector de l’activitat física i l’esport

1. Programes:
1.1 Per a entitats gestores d’instal·lacions esportives l’obertura al públic de les quals s’hagi vist suspesa o limitada.
1.2 Per a entitats organitzadores de competicions esportives oficials d’àmbit català, a nivell federat (excloses les professionals) i escolar, la celebració de les quals s’hagi vist ajornada.

2. Persones beneficiàries:
2.1 Poden ser beneficiàries del programa 1 les entitats gestores de les instal·lacions esportives en servei censades al Cens d’equipaments esportius de Catalunya (CEEC) i afectades per la suspensió o limitació de l’obertura al públic següents:

a) Les entitats privades sense finalitat de lucre registrades en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya que gestionen instal·lacions esportives.
b) Les empreses que gestionen instal·lacions esportives d’acord amb l’epígraf 967.1 (Instal·lacions esportives) o l’epígraf 967.2 (Escoles i serveis de perfeccionament de l’esport) de les tarifes i la instrucció de l’Impost d’Activitats Econòmiques, aprovades pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.
c) Les universitats catalanes que siguin gestores d’instal·lacions esportives.

2.2 Poden ser beneficiaris del programa 2:
a) Les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs, registrades en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
b) Els consells esportius, registrats en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya

3. Quantia dels ajuts:
3.1 Per al programa 1, l’import de l’ajut s’estableix en funció del nombre de metres quadrats de la superfície dels diferents tipus d’espais esportius que conformen cada instal·lació esportiva, recollits al Cens d’Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC), d’acord amb la seva base metodològica.
3.2 Per al programa 2, l’import de l’ajut s’estableix en funció del nombre de llicències esportives, dels esportistes, informades en el Pla d’Actuació presentat al Consell Català de l’Esport l’any 2020

4. Sol·licituds:
Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament per mitjà del model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a l’adreça Tràmits gencat (tramits.gencat.cat).
La identificació i la signatura electrònica de la persona sol·licitant es farà mitjançant els sistemes d’identificació i de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica, i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html, de conformitat amb l’Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s’aprova el Protocol d’identificació i signatura electrònica, i l’Ordre PRE/5/2017, de 12 de gener, per la qual s’aprova la tramitació electrònica obligatòria dels procediments de concessió d’ajuts i subvencions de concurrència pública del Consell Català de l’Esport.
El model normalitzat de sol·licitud inclou les dades de domiciliació bancària de la persona beneficiària on, si escau, es farà efectiu el pagament de l’ajut.

Més informació DOGC

9 de març de 2021