AJUTS per facilitar l’accés al finançament de projectes de reindustrialització i impuls de l’activitat industrial a Catalunya- Període 2024 a 2027

Objecte:

  • Facilitar l’accés a garanties adreçades a projectes de reindustrialització i impuls de l’activitat industrial a Catalunya. Aquestes bases tenen per objectiu subvencionar projectes d’inversió en actius fixos i despeses de circulant per a la modernització, transformació del model de negoci, ampliació de capacitats productives o creació de nous establiments industrials que compleixin els requisits generals i específics de la base 6.  

Beneficiaris:

  • Poden ser beneficiàries les empreses industrials i de serveis a la producció amb codi de classificació catalana d’activitat econòmica del 10 al 33 que tinguin seu social o seu operativa a Catalunya, o bé que siguin de nova implantació a Catalunya.    .
  • No poden tenir la condició de persones beneficiàries: les persones físiques autònomes,  les fundacions, les associacions, les empreses industrials i de serveis a la producció amb una facturació inferior a 1.500.000 euros, amb l’excepció de les que formen part d’un grup d’empreses que sí que compleixen aquests requisits.
  • El termini d’execució de les actuacions subvencionables serà, amb caràcter general, el comprès entre els tres mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d’ajut i fins a un màxim de 24 mesos posteriors també a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud de la subven.ció

Quantia de l’ajut:

  • El Departament d’Empresa i Treball (DEMT) assumirà la garantia de fins al 49% del risc viu dels préstecs formalitzats per mitjà de l’Institut Català de Finances (ICF), d’acord amb el Conveni signat entre el DEMT i l’ICF l’1 de juny de 2023, per a inversió i circulant, amb un límit màxim equivalent al 49% de l’import formalitzat.
  • Les condicions dels préstecs públics amb subvenció en forma de garantia estan detallades a l’article 8.2 de les bases.   

Termini: 

  • El termini de presentació del formulari de sol·licitud, comença el dia 5 de juny i finalitza a les 14:00h del 31 de maig de 2027

Consulta les bases reguladores / Consulta la convocatòria  

Tens dubtes?  T’oferim assessorament en ajuts i subvencions! [Sol·licita l’assessorament]

7 de juny de 2024