Empresa i Coneixement activa els ajuts per al sector de fires, revetlles i festes majors afectats per les restriccions de la Covid-19

Persones beneficiàries:
Els professionals autònoms i pimes, domiciliats a Catalunya que exerceixen la seva activitat en l`àmbit de les
atraccions en fires, revetlles i festes majors a la via pública, donats d’alta en el cens de l’impost d’activitats
econòmiques, que no han pogut desenvolupar la seva activitat des del començament de la crisi sanitària
provocada per la COVID-19.

Quantia:
L’ajut atorgat consistirà en una aportació única per persona beneficiària.

Procediment de sol·licitud i documentació:
Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones
interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya
(http://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya
(http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement
(http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

Procediment de concessió:
El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquestes bases és el de concurrència no competitiva. El
criteri d’atorgament de les subvencions serà l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds fins a exhaurir
la dotació pressupostària indicada a la resolució de convocatòria.

Termini:
El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 09:00
hores del dia 18 de desembre de 2020 i fins a les 14:00 hores del dia 30 de desembre de 2020 o fins a
l’exhauriment del pressupost.

Pagament:
L’import de la subvenció s’abonarà en un únic pagament a partir del moment en què es resolgui la concessió de
la subvenció.

Més informació aquí i aquí

15 de desembre de 2020