Ajuts per al finançament d’empreses d’economia social 2024-2027

Objecte:

 • Concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament d’inversió o circulant per al funcionament normal de l’entitat d’economia social, incloses les bestretes de cobrament de drets de crèdit derivats de contractes del sector públic. 

Beneficiaris:

 • Les empreses de l’economia social amb seu social o activitat a Catalunya següents:
 1. Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa.
 2. Les societats laborals.
 3. Les entitats representatives del cooperativisme.
 4. Les societats agràries de transformació.e) Les empreses d’inserció, els centres especials de treball i les entitats promotores d’aquests, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d’exclusió social.
 5. Associacions i fundacions amb activitat econòmica.
 6. Les entitats amb finalitats de promoció de l’economia social.

Condicions del finançament:

 • Per operacions d’inversió:
  • Import mínim 30.000€ / Import màxim 1.000.000€.
  • Termini: 15 anys, amb possibilitat de carència de fins a 2 anys. 
  • Desemborsament es farà en una sola vegada o en desemborsaments parcials, durant un termini de fins a 24 mesos a comptar des de la data de la resolució d’atorgament de l’ajut.
 • Per operacions de circulant:
  • Import mínim 30.000€  / Import màxim 100.000€.
  • Termini: 5 anys, amb possibilitat de carència de fins a 1 any. 
  • Desemborsament es farà quan es formalitzi.
 • Per bestretes de cobrament de drets de crèdit per contractes del sector públic:
  • Termini màxim d’1 any.
 • Condicions comunes
  • El tipus d’interès dels préstecs serà variable, calculat amb l’EURIBOR a 12 mesos més un diferencial de fins al 3%. 
  • Amortitzacions mensuals amb un sistema francès.
  • Comissions Obertura, màxim del 0,25%.
  • Cancel·lació total o parcial, màxim del 0,25% amortitzat.
  • Interès de demora, al tipus vigent més el 6%.
  • Totes les operacions han de comptar amb la garantia del Departament d’Empresa i Treball corresponent a l’assumpció de risc del Departament, que és del 49% del risc viu del préstec.

 Termini: 

 •   El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 10 de juliol del 2024 i finalitza el 29 de juliol de 2027.

Consulta les bases reguladores / Consulta la convocatòria  

Tens dubtes?  T’oferim assessorament en ajuts i subvencions! [Sol·licita l’assessorament]

10 de juliol de 2024