Ajuts per a projectes d’eficiència energètica i economia circular d’empreses turístiques

Termini de sol·licitud

Del 17 de gener de 2023 a les 9h i fins a exhaurir pressupost

Bases, aquí

Més informació, aquí

Sol·licitud, aquí

Beneficiaris

Propietaris i empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis destinats a allotjament turístic  situats en l’àmbit territorial de Catalunya i construïts amb anterioritat a l’1 de gener de 2007, l’ús dels quals sigui l’allotjament turístic en tot l’edifici. Es considerarà allotjament turístic:

  • Establiments hotelers: hotels, hotels apartament, hostals i pensions
  • Càmpings
  • Establiments de turisme rural
  • Apartaments turístics

Quantia

L’import de la subvenció s’estableix per un percentatge de la totalitat del projecte:

image.png

Projectes i despesses subvencionables

image.png

Són despeses subvencionables, els honoraris professionals, els costos de gestió, els de la redacció dels projectes tècnics, els costos de la direcció facultativa de les actuacions, les obres o instal·lacions, els equips i materials efectuada.

Requisits del projecte

El projecte presentat ha de complir els requisits següents (entre altres):

1. Els projectes han de tenir un mínim de 20.000,00 euros de despesa subvencionable.

2. Les actuacions per a les quals se sol·licita l’ajut han d’aconseguir i justificar una reducció del consum d’energia primària no renovable del 30% respecte de la situació de partida, i s’ha de justificar mitjançant el certificat d’eficiència energètica de l’edifici existent en el seu estat actual i el certificat d’eficiència energètica de l’edifici acabat després de la rehabilitació exclusivament amb les mesures per a les quals s’ha sol·licitat l’ajut. 

3. Addicionalment, les actuacions objecte d’ajut han de millorar la qualificació energètica total de l’edifici almenys en una lletra mesurada en l’escala d’emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m2/any) pel que fa a la qualificació energètica inicial de l’edifici.

Període d’execució

Les activitats es poden començar a fer després de presentar la sol·licitud, i el termini màxim per acabar-les actuacions és de dotze mesos a comptar des de la data de notificació de la resolució.

Documentació

Als formularis de sol·licitud, cal adjuntar els documents: 

a) Una còpia del document que acrediti que l’edifici és propietat de la persona sol·licitant de l’actuació o  la documentació o el contracte que acrediti la facultat expressa per poder executar les obres corresponents a l’actuació objecte d’ajut (contracte d’arrendament, d’explotació, etc.). 

b) Una còpia de la llicència municipal d’activitats, en cas que la persona sol·licitant no sigui la persona titular que consta al RTC (Registre de turisme de Catalunya). 

c) La memòria justificativa signada per la persona sol·licitant, on cal indicar les tipologies d’actuació en què s’enquadra l’ajut sol·licitat, la descripció de les actuacions subvencionables, la justificació del cost elegible i la quantia màxima de l’ajut sol·licitat. 

d) El certificat d’eficiència energètica de l’edifici en el seu estat actual, signat per un tècnic o tècnica competent i registrat al registre de l’òrgan competent. 

e) Un informe signat pel tècnic o tècnica responsable del projecte que certifiqui la previsió d’eficiència energètica de l’edifici que s’assolirà després de la reforma proposada per a la qual se sol·licita l’ajut.

f) Un projecte —o memòria tècnica, en cas que no es requereixi projecte— en què es descriguin adequadament les actuacions que cal dur a terme i la situació de partida, subscrita per un tècnic o una tècnica competent o un instal·lador o instal·ladora, si s’escau.

g) Pressupost desglossat amb data posterior al 2/12/22.

i) Declaracions responsables diverses (veure bases).

13 de gener de 2023