Ajuts en garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6917, de data 21 de juliol de 2015, surt publicada l’ORDRE EMO/217/2015, de 8 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores i es fa pública la convocatòria per a l’any 2015 de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial.

Base 1. Objecte:
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament dels projectes de reactivació industrial que es descriuen a la base 4.

Base 2. Empreses beneficiàries:
2.1. Poden ser beneficiàries les empreses amb seu social o seu operativa a Catalunya que, de forma preferent, compleixin tres dels sis criteris següents:
a) Les empreses que comptin amb una estructura de recursos propis no inferior al 40% en el seu darrer balanç tancat, o en el moment de la formalització de l’operació, i sense comptar el préstec objecte de la línia de reactivació industrial.
b) Les empreses amb un centre de producció de menys de 250 treballadors i que en el darrer exercici hagin facturat fins a 40 milions d’euros.
c) Aquelles empreses que acreditin un percentatge de vendes a l’estranger superior al 25% durant els tres darrers exercicis de manera continuada, o com a mínim en dos de tres exercicis.
d) Aquelles empreses que hagin desenvolupat o estiguin desenvolupant un projecte de R+D, preferentment en col·laboració amb un centre tecnològic a Catalunya, o bé que disposin d’un avantatge competitiu basat en una patent pròpia.
e) Aquelles empreses que disposin de contractes i comandes signades per al finançament del circulant.
f) Aquelles empreses que impulsin un projecte d’inversió o de creació d’ocupació en una comarca de Catalunya amb una taxa d’atur industrial superior a la mitjana de Catalunya o on recentment s’hagin patit deslocalitzacions industrials amb afectació superior a 100 treballadors.

Base 3. Característiques dels ajuts:
El Departament d’Empresa i Ocupació respon del 80% del principal pendent de cada préstec formalitzat a través de l’ICF amb càrrec al fons de provisions que s’afectarà a aquest efecte. Les condicions del préstec són:
a) Tipus d’interès: variable de l’euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins a 3,95%.
b) Import: fins a un màxim del 100% de l’import de l’actuació subvencionable, amb un mínim de 500.000,00 euros i un màxim de 2.000.000,00 d’euros.
c) Termini: el termini màxim del préstec en cas de finançament d’inversions o de plans de millora de la competitivitat serà de fins a set anys, amb la possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital de fins a dos anys, inclòs en aquest termini.
d) Desemborsament: en una sola vegada o en desemborsaments parcials, durant un termini de fins a 24 mesos, contra presentació de factures o documents que justifiquin la inversió.
e) Garanties: les considerades suficients a criteri de l’Institut Català de Finances.
f) Amortització: per trimestres vençuts.
g) Comissió d’obertura màxima: 0,50% del nominal del préstec.
h) Interès de demora: tipus d’interès vigent + 6%.

Base 4. Tipologia dels projectes objecte de finançament:
4.1. Els projectes d’inversió per a la implantació i la creació de nous establiments industrials, o l’ampliació dels existents, i que comportin la creació de nous llocs de treball.
4.2. Els plans de millora de la competitivitat, ja sigui mitjançant el desenvolupament de nous productes o la incorporació de sistemes de producció avançats, que contribueixin a la reactivació industrial i generin ocupació neta.

Article 5. Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds:
5.1 El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC i restarà obert fins al 31 de desembre de 2016 o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.
5.2. Les sol·licituds s’han de formalitzar telemàticament, per mitjà del formulari que estarà a disposició de les empreses beneficiàries al web de l’ICF (www.icf.cat), juntament amb la documentació que preveu la base 6 de l’annex d’aquestes bases reguladores.

La presentació de sol·licituds també es pot realitzar d’acord amb els supòsits que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Consultar PDF

27 de juliol de 2015