L’Ajuntament de Vic ofereix 200.000 euros més d’ajuts directes per a comerços i establiments obligats a tancar

Aquest tràmit permet sol·licitar l’ajut a empreses, professionals i autònoms dels sectors més afectats per la crisi de la COVID-19, amb l’objectiu de promocionar el manteniment de l’exercici d’aquestes activitats al municipi de Vic durant tot l’any 2021.Es diferencien dues línies d’ajudes:

Grup A: aquelles activitats que van tancar, per ordre ministerial, la seva activitat durant la primavera de 2020 i que no es poden beneficiar de la primera convocatòria d’ajuts promoguts per l’Ajuntament de Vic (expedient AJT/5122/2020) per estar ubicats fora de la trama urbana consolidada (TUC).
Grup B: aquelles activitats que van tancar la seva activitat durant el període de la tardor de 2020, per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre de 2020, de la Generalitat de Catalunya.

Qui ho pot sol·licitar?
Les persones sol·licitants i/o beneficiàries dels ajuts a què es refereixen aquestes bases s’han de complir els següents requisits:
1. Desenvolupar la seva activitat econòmica a Vic i, si s’escau, estar en possessió dels permisos exigibles relatius a l’activitat.
2. Estar donats d’alta i al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Vic, amb l’Agència Estatal d’Administració tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Quan es pot sol·licitar?
Des del 24 de febrer i fins al 31 de març de 2021.

Com sol·licitar-ho telemàticament?
Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d’un certificat digital. Podeu consultar els certificats digitals admesos en l’apartat “Relació de certificats digitals i signatures electròniques admesos”. Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s’assenyala en l’apartat “Documentació”.

Quina documentació?
1) Document que acredita la representació que ostenta, si s’escau;
2) Certificacions d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, en el cas de no autoritzar a l’Ajuntament de Vic la seva consulta.;
3) Fitxa de comunicació de dades del creditor, degudament signada, segons model inclòs a la Seu electrònica en el tràmit corresponent, llevat que ja l’hagin aportat i no existeixin canvis.
Altra informació d’interès Cal fer una sol·licitud per a cada activitat o establiment, no obstant, en una mateixa sol·licitud es podrà optar als dos grups d’ajuts (A i B) alhora, si es compleixen els requisits d’ambdós grups.
Les sol·licituds seran ateses per rigorós ordre de presentació fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds o fins a l’esgotament del pressupost disponible.

Imports
Grup A: Activitat principal que declara que va haver de tancar durant la primavera de 2020, per odre ministerial, i que no es va poder acollir a la primera convocatòria d’ajuts de l’Ajuntament de Vic per estar ubicat fora de la TUC: 800€
Grup B: Activitat principal que declara que va haver de tancar durant la tardor de 2020, per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre de la Generalitat de Catalunya: 800€

Més informació Ajuntament de Vic

24 de febrer de 2021