Ajuts de minimis per al foment de la gastronomia catalana

Beneficiaris

Veure a les bases el detall dels beneficiaris per cada línia.

 • Persones físiques i jurídiques l’activitat empresarial de les quals sigui majoritàriament l’hostaleria
 • Persones físiques o jurídiques que es dediquen al foment i la promoció de la gastronomia i així consti en els seus estatuts.
 • Associacions, fundacions i entitats privades sense ànim de lucre, que es dediquin al foment i promoció de la gastronomia i així consti en els seus estatuts.
 • Centres de formació on s’ofereixi formació reglada en l’àmbit de la família professional d’hoteleria i turisme i/o d’indústries alimentàries, 
 • Centres o institucions o escoles universitàries on s’ofereixin estudis gastronòmics i/o agroalimentaris
 • Entitats de l’Administració local de Catalunya: ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats de municipis, consorcis d’ens locals, consells comarcals i diputacions provincials, així com els ens públics que en depenen.

Termini

Del 7 de novembre al 27 de novembre del 2023

Import de l’ajut

Veure a les bases el detall dels beneficiaris per cada línia. En general, un import màxim del 60% del total de la despesa justificada i no pot ser superior a:

 • Línia 1, 40.000 euros per persona beneficiària
 • Línia 2, 40.000 euros per persona beneficiària
 • Línia 3, a 15.000 euros per persona beneficiària
 • Línia 4, a 20.000 euros per persona beneficiària
 • Línia 5, a 40.000 euros per persona beneficiària 
 • Línia 6, a 3.000 euros per persona beneficiària 

Bases reguladores

Sol·licitud

7 de novembre de 2023