Ajuts de minimis durant l’exercici 2020 destinats a les explotacions ovines i caprines

Ajuts de minimis durant l’exercici 2020 destinats a les explotacions ovines i caprines amb dificultats de comercialització de xais i cabrits, durant els mesos de març i abril, com a conseqüència de les limitacions imposades per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

 

Es convoquen els ajuts de minimis durant l’exercici 2020 destinats a les explotacions ovines i caprines amb dificultats de comercialització de xais i cabrits, durant els mesos de març i abril, com a conseqüència de les limitacions imposades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i les seves pròrrogues.

Poden ser persones beneficiàries les que reuneixin els requisits establerts en larticle 4 del Reial Decret 508/2020, de 5 de maig.

Dins el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), les persones interessades han de presentar la documentació per mitjans telemàtics a través de l’aplicació del DARP DUN https://aplicacions.agricultura.gencat.cat/dunweb

La quantitat màxima a pagar per cada animal elegible, és de 12 euros.

Seran subvencionables un màxim de 100 animals elegibles per beneficiari i per espècie. Aquest màxim de 100 animals s’aplicarà de manera independent per l’oví i el cabrum.

Més informació aquí

23 de juliol de 2020