Ajuts als establiments de més de 400 m2 i establiments ubicats en recintes comercials

1. Persones i/o entitats beneficiàries: poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts els autònoms i pimes de comerç al detall, amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres o els autònoms i pimes amb establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials i que hagin estat obligats a tancar.

2. Els requisits més importants que han de complir de les persones o entitats beneficiàries: a) Que l’activitat del sol·licitant s’ha vist afectada econòmicament per les mesures de salut pública decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 i ha estat obligada a tancar; b) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social; altres inclosos al punt 3 de la convocatoria.

3. Procediment de sol·licitud i documentació: les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

4. Presentació de la sol·licitud: el termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 09:00 hores del dia 10 de març de 2021 i finalitza a les 14:00 hores del dia 17 de març de 2021.

Més informació DOGC

9 de març de 2021