Ajuts al comerç al detall i als serveis de proximitat del municipi de Vic

La línia d’ajuts al comerç al detall i als serveis de proximitat del municipi de Vic es distribueixen en 3 grups.

Grup A.

Aquelles activitats recollides a l’annex 1 (CNAE) que han hagut de tancar, per ordre ministerial, la seva activitat durant un període i que es troben dins la trama urbana consolidada de Vic.
L’import màxim de l’ajut serà 800€.

Grup B.

Aquelles activitats recollides a l’annex 1 (CNAE) que no estaven obligades a tancar però que no han pogut treballar o han tingut pèrdues considerables i que es troben dins la trama urbana consolidada de Vic. S’haurà d’acreditar un descens de la facturació d’almenys un 40% en el període subvencionable respecte el primer semestre de l’any 2019. Aquest decrement s’acreditarà comparant els ingressos del 15 de març al 31 de maig de 2020 amb els ingressos del mateix període del 2019.
L’import màxim de l’ajut serà 500€.

Grup C.

Les parades del mercat de marxants del municipi de Vic, que també han vist suspès l’exercici de la seva activitat i la seva reobertura no ha estat possible en la seva totalitat i disposen de llicència a la venta no sedentaria al Ajuntament de Vic.

Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de la seva convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà el 30 de juliol de 2020.

Les sol·licituds s’hauran de presentar, exclusivament, per mitjans telemàtics a través del Catàleg de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Vic: https://seuelectronica.vic.cat/siac/ProcedimientosBox.aspx

Les bases de l’ajut estan disponibles a: https://seuelectronica.vic.cat/siac/info.aspx?info=fitxers_subvencions

 

Més informació properament.

7 de juliol de 2020