Ajuts a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agroalimentaris.

Beneficiaris

Les persones físiques, jurídiques i les seves agrupacions que manipulen o transformen, i comercialitzen productes agraris (excepte els productes de la pesca, forestals, complements alimentaris, dietètics i ingredients tecnològics) i que siguin titulars responsables de l’activitat que fonamenta l’atorgament de l’ajut sol·licitat.

Termini

Del 04/08/2023 al 03/10/2023

Inversions subvencionables

  • La construcció i la compra, inclòs l’arrendament financer si la compra es fa dins el període de justificació, de béns immobles. (limitat a un màxim del 30% de les inversions totals del projecte).
  • La compra, inclosa la compra a través d’arrendament financer si es fa dins el període de justificació, i la instal·lació de nova maquinària i béns d’equip, incloses les instal·lacions telefòniques, les fotocopiadores i el maquinari informàtic, fins al valor de mercat del producte. 
  • L’adquisició o el desenvolupament de programes informàtics, i l’adquisició de patents, llicències, drets d’autor i marques registrades. (limitat a un màxim del 30% de les inversions totals del projecte).
  • Els costos generals vinculats a les inversions anteriors, com ara honoraris d’arquitectes, enginyers i assessors, i honoraris relatius a l’assessorament sobre la sostenibilitat econòmica i mediambiental, inclosos els estudis de viabilitat (limitat a un màxim del 8% de les inversions anteriors).

    Bases publicades

    Sol·licitud tràmits

    4 de setembre de 2023