Ajut temporal excepcional destinat a les indústries PIME que es dediquin a la transformació i comercialització dels productes agrícoles

Beneficiaris

Indústries PIME (inclou als operadors ecològics que compleixen les condicions de PIME) de Catalunya que es dediquin a la transformació i comercialització dels productes agrícoles contemplats a l’annex I del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE), que s’han vist afectats per l’increment de costos provocat per la guerra a Ucraïna.

Termini

Del 15 al 21 de Març 2023

Requisits

a) Ser titular d’un establiment inscrit al Registre d’indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC) o al Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC).

b) Ser una PIME, d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.

c) Tenir un nombre de treballadors inferior a 50 persones.

d) Realitzar a l’establiment industrial alguna activitat relacionada amb almenys un dels objectius següents: economia circular o ús eficient dels recursos (estalvi energètic, reducció del malbaratament alimentari, reutilització de subproductes obtinguts en el procés industrial, estalvi d’aigua, reducció d’utilització d’envasos i ecodisseny de la maquinària de fabricació).

Quantia

L’ajut consisteix en un ajut a tant alçat segons el nombre de persones treballadores, amb uns imports màxims de:

a) Indústries fins a 9 persones treballadores: 4.000 euros
b) Indústries a partir de 10 i fins 49 persones treballadores: 6.000 euros

Documentació

  • Acreditació de la representació, en cas de presentar la sol·licitud d’una persona jurídica amb certificat de persona física.
  • Memòria explicativa amb la relació d’actuacions que donen resposta a objectius mediambientals, segons model del DACC. (veure adjunt)
  • Informe de vida laboral de l’empresa.
  • Declaració de PIME, segons model del DACC. (veure adjunt)
  • Comptes comptables i balanç general del darrer exercici comptable tancat i aprovat.

Sol·licitud, aquí

Bases, aquí

16 de març de 2023