Ajut extraordinari per a les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions juvenil

S’estableix un ajut extraordinari d’emergència, en forma de prestació econòmica de pagament únic, destinat a
les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions juvenils.

> Beneficiaris i requisits:
– Les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes
titulars o gestores d’instal·lacions juvenils que preveu la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions
destinades a activitats amb infants i joves, que no es trobin en cap de les circumstàncies que impedeixen
adquirir la condició de beneficiari que regula l’article 13 de la Llei 38/2003.
– Les instal·lacions per les quals se sol·liciti l’ajut han d’estar inscrites en el Registre d’instal·lacions juvenils
de la Direcció General de Joventut.

> Quantia:
– La quantia de l’ajut, que s’abona en un pagament únic, consisteix en una aportació única de 5.000,00
euros per cada instal·lació juvenil, la qual es complementa amb una aportació de 25 euros per a cada plaça
registrada de la instal·lació juvenil inscrita en el Registre d’instal·lacions juvenils de la Direcció General de
Joventut, amb un màxim total de 40.000,00 euros per a cada entitat, empresa o persona treballadora
autònoma sol·licitant.

> Aquest ajut s’atorga en un pagament únic pel procediment de concurrència no competitiva.

> Procediment de sol·licitud i acreditació dels requisits
– Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de l’ajut i la seva justificació s’han de
presentar segons els models normalitzats i seguint les indicacions, que estaran disponibles a l’apartat Tràmits
de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

Més informació aquí

25 de novembre de 2020