Ajut extraordinari de 750€ destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses

> La quantia de l’ajut, s’abona en un pagament únic, és de 750 euros

Aquest ajut extraordinari té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector cultural i pal·liar la situació de necessitat material i de vulnerabilitat d’aquestes persones i les seves unitats familiars a Catalunya, que han patit una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 i, en especial, de les noves mesures adoptades per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Persones beneficiàries
Poden ser persones beneficiàries d’aquesta prestació extraordinària les persones professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya.

Procediment de concessió
Per a l’atorgament dels ajuts el criteri és la presentació dins del termini de la sol·licitud, sempre que s’acompleixin els requisits per ser-ne beneficiari i d’acord amb la disponibilitat de crèdit. Si la dotació pressupostària no és suficient per a totes les sol·licituds presentades, i no és possible ampliar aquesta dotació, l’ajut s’ha d’atorgar de forma prioritària i preferent als beneficiaris amb menys ingressos, fins a l’exhauriment total de la dotació.

Sol·licituds
Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les prestacions s’han de formalitzar pel canal electrònic, tramits.gencat.cat

Termini de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds es poden presentar durant set dies naturals a comptar des de les 9 hores de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC (publicada el 26/11/2020)

Més informació aquí

26 de novembre de 2020