Ajut de 2.000 euros per treballadors per compte propi

Aquest ajut extraordinari i d’emergència consisteix en una prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, que té la finalitat d’afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

Poden ser persones beneficiàries d’aquest ajut les persones:
1. treballadores autònomes que estiguin donades d’alta al Règim especial de treballadors autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA), i que exerceixin l’activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec;
2. les persones treballadores autònomes que estiguin donades d’alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, i que hagin constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, sigui unipersonal o amb altres socis;
3. les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada per tres socis com a màxim, d’acord amb la mitjana de socis de l’any anterior a la convocatòria; i sempre que hagin presentat el formulari d’inscripció prèvia en els tres casos.

La quantia del ajut és un import fix de 2.000 euros.

Per al procediment de concessió dels ajuts el criteri és la presentació del formulari d’inscripció prèvia degudament emplenat, que té efectes de sol·licitud, sempre que es compleixin els requisits per ser-ne beneficiari.

Termini per resoldre:

El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la és d’un mes, a comptar de la data de publicació de la
present convocatòria.
La resolució de concessió i de denegació dels ajuts s’ha de notificar mitjançant la seva publicació al tauler
electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que es
puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics, i ha de contenir la via de recurs que correspongui.
Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.
En el cas que l’òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini d’un mes, s’ha d’entendre que la
sol·licitud s’ha desestimat, d’acord amb l’article 55.1.a) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Més informació aquí
DOGC de la convocatòria aquí

11 de desembre de 2020