Ajut a petites i mitjanes empreses dins del Programa de Suport als Digital Innovation Hubs

Beneficiaris

Podran acollir-se a aquests ajuts les empreses que tinguin la condició de PIME, vàlidament constituïdes, amb personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya. Les corresponents convocatòries en el marc d’aquests ajuts podran establir requisits addicionals en termes de sectors, tecnologies, dimensions de pime entre d’altres.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 30 de gener del 2023 i finalitzarà el 30 de setembre del 2025, o abans en cas d’esgotar-se el pressupost previst per la convocatòria.

L’accés al tràmit es realitza a través de la Seu Electrònica de la EOI > Catàleg de Serveis > Subvencions > Programa de Suport a Digital Innovation Hubs. 

Import de l’ajut

La quantia màxima d’ajut per beneficiari s’establirà a les corresponents convocatòries però en cap cas podrà ser superior als 30.000 €. A banda, s’estableix una quantia màxima per a cada categoria de servei:

  • Assessorament inicial per a la implementació de tecnologies: quantia màxima de 10.000 €.
  • Assaig i experimentació: fins a un màxim de 20.000 €.
  • Formació per a l’adquisició de coneixements bàsics per a la implementació i posterior gestió de la tecnologia: quantia màxima de 5.000 €.
  • Assessorament en la recerca de finançament per a la implementació de la tecnologia: fins a un màxim de 5.000 €.
  • Suport per a l’accés a xarxes i ecosistemes d’innovació: quantia màxima de 5.000 €.

El pressupost total destinat a aquests ajuts, que es preveu que beneficiïn més de 1.200 pimes, és de 16.645.528 €.

Link a la convocatòria

2 de febrer de 2024