Ajut a entitats del Tercer Sector Social

Davant l’afectació patida en el funcionament dels serveis d’atenció a les persones i de voluntariat per part d’entitats del Tercer Sector Social a conseqüència dels efectes de la COVID-19, s’ha aprovat un ajut extraordinari i puntual que vol afavorir el manteniment de l’activitat d’aquestes entitats, dedicades a l’atenció i la defensa dels drets socials de col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió.

Presentació de sol·licituds
Del 7 de desembre al 13 de desembre o fins exhaurir dotació pressupostària destinada a l’ajut

Requisits per participar-hi
Ser una fundació, associació o cooperativa d’iniciativa social que tingui com a finalitat l’atenció i la defensa dels drets socials de col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió.
Han de tenir recollit als estatuts socials la finalitat d’atenció i la defensa dels drets socials de col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió.
Ser una federació o una associació que estigui formada per un mínim de 10 entitats de les que preveu l’article 2.1 del Decret Llei 42/2020, de 10 de novembre.
Tenir la seu o una delegació a Catalunya i exercir-hi la seva activitat.
Haver mantingut l’activitat a partir del 14 de març de 2020, de forma ininterrompuda.
Que el volum de la seva activitat, en l’exercici anterior al de la publicació de la convocatòria, sigui superior a 40.000 euros.
No poden sol·licitar l’ajut les fundacions, associacions o cooperatives d’iniciativa social que presten serveis al sistema públic de serveis socials de Catalunya mitjançant contractes, convenis o concerts, ni les que ho fan mitjançant subvencions quan han estat objecte d’algun tipus de compensació. Tampoc el poden sol·licitar les que presten serveis al sistema públic de Salut, Educació o Justícia.

Quantia de l’ajut
La quantia de l’ajut és un import fix de pagament únic de 5.000 euros per a les fundacions, associacions i cooperatives d’iniciativa social i de 20.000 euros per les federacions i associacions constituïdes per les entitats anteriors.

Més informació aquí

4 de desembre de 2020