Adaptació de les entitats locals a la factura electrònica i entrada en vigor de les noves Instruccions de Comptabilitat Local

A partir del 15 de gener de 2015 serà obligatori per als proveïdors de l’Administració Pública emetre Factura Electrònica i, per tant, aquesta ha d’estar preparada per a la seva recepció.
La factura electrònica consisteix en la transmissió de les factures o altres comprovants per mitjans de comunicació electrònics, substitueix el document físic en paper, conservant el seu mateix valor legal, assegurant l’autenticitat de l’origen i la integritat del contingut. La validesa legal l’atorga la signatura electrònica basada en un certificat digital.

La e-factura té beneficis tant per a les empreses com per a les Administracions Públiques basades en l’estalvi de costos en la generació de les factures, major eficiència en la seva gestió, intercanvi d’informació sense error, entre d’altres.

L’adaptació dels sistemes de l’Ajuntament a aquesta nova situació no té perquè representar costos addicionals, ja que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) ha creat la plataforma FACe, a través de la que qualsevol Administració pot rebre factures electròniques.

D’altra banda, el proper dia 1 de gener de 2015 entraran en vigor les noves Instruccions de Comptabilitat Local, aprovades el 20 de setembre de 2013 per mitjà de dues Ordres del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, publicades en el BOE núm. 237, de 3 d’octubre de 2013.

Les esmentades Ordres van aprovar les noves Instruccions tant del model normal com del model simplificat de comptabilitat local i es va modificar la Instrucció del model bàsic.
Les noves instruccions substitueixen i deroguen les aprovades anteriorment i seran d’aplicació a les Entitats Locals, als seus organismes autònoms, a les societats mercantils locals i entitats públiques empresarials locals, en els termes que s’estableixin al respecte en les esmentades instruccions.

En el model bàsic s’ha considerat convenient mantenir la seva simplicitat, conservant la seva regulació actual, i incorporant canvis d’índole exclusivament formal com l’adaptació de la Instrucció de comptabilitat a la terminologia pressupostària dictada per l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les Entitats Locals i l’adaptació de l’estructura de romanent de tresoreria a la que es presenta aquesta magnitud en els nous models “normals” i “simplificat”.

Les instruccions de Comptabilitat Local que entraran en vigor el dia 1 de gener de 2015 es poden consultar a través dels enllaços següents:

· Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local

· Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, por la qual s’aprova la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local i es modifica la Instrucció del modelo bàsic de comptabilitat local, aprovada per l’Ordre EHA/ 4040/2004, de 23 de novembre

· Instrucció del model Bàsic de comptabilitat local. Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre, modificada per Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre. Text consolidat (pdf)

12 de desembre de 2014